Vi är Bombastik

Bombastik är ett företag som brinner för att skapa funktionella möbler som passar perfekt för dagens dynamiska arbetsmiljöer. Vår specialitet ligger inom möbler för möten, konferenser och utbildning, där vi strävar efter att tillföra egenskaper som möter de ökade kraven på flexibilitet och effektiv användning av kontorsutrymmen.

Vi är medvetna om att dagens arbetsplatser ständigt förändras, och därför är våra möbler designade för att kunna anpassas och användas på olika sätt. De är lättrörliga och kompatibla med modern teknik för att möta dagens krav på mångsidighet och anpassningsbarhet.

Vår nära samverkan med AudicomPendax AB gör oss väl rustade att hålla oss i framkant när det gäller den snabba utvecklingen inom IT. Vi förstår vikten av att möbler och teknik samspelar för att skapa en effektiv arbetsmiljö.

Välkommen till Bombastik Production, där vi, under ledning av Anders Lindbom, strävar efter att skapa möbler som inte bara möter, utan överträffar, era behov och förväntningar.

cirkel

Våra målsättningar

  • Hela tiden ta hänsyn till vilken skadlig påverkan en förändring innebär.
  • Arbeta målmedvetet för att de material vi nu använder successivt byts mot ännu mer miljövänliga.
  • Noggrant följa utveckling och upptäckter inom miljöforskning och på så sätt skapa en acceptans inom företaget för nya krav och förbättringar i framtiden.
  • Uppmuntra alla medarbetares uppfinningsrikedom och intresse för miljöfrågor och se till att kunskap och resurser finns för att utföra ett bra miljöarbete.
  • Arbeta för att fasa ut insatsmaterial och produktionsprocesser som innehåller skadliga ämnen.
  • Sträva efter materialsnåla konstruktionslösningar och tänka livscykel i både produkt och processutveckling.
  • Kretsloppsanpassa våra produkter så långt vi kan.
  • Ställa krav på, (i den mån det är möjligt) och prioritera de leverantörer som levererar produkter och tjänster i överenskommelse med Bombastik Green Attitude.
  • Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så sparsamt sätt som möjligt.
  • Bombastik ska följa samtliga gällande lagar, förordningar och bestämmelser.